РОЛЬ ОСВІТИ Й НАУКИ В ПРОЦЕСІ РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА. Важко заперечити важливе значення освіти й науки в розвитку суспільства. Усе, що оточує нас — речі, техніка, предмети повсяк­денного вжитку, — є результатом наукових винаходів, сумлінної праці й натхнення багатьох людей. Ми також можемо стати учени­

ми, фахівцями завдяки здобутій освіті. Тож зрозумілою є необхідність знань і для подальшого прогресу людства.

Немає жодної сторони людського життя, яка б не базувалася на раніше набутих, а тепер старанно збережуваних знаннях. Науково- технічний прогрес, розвиток різних галузей промисловості, вироб­ництво різних товарів… Однак не можна вважати, що наукові відкрит­тя та знання мають вплив лише на матеріальну сторону нашого існу­вання. Так, культурне життя було б також неможливим без знань та наукового поступу. Колись був винайдений і змайстрований ко­жен із музичних інструментів, уперше змішані фарби для малю­вання, були виконані примітивні креслення для будівництва спо­руд. Без цих відкриттів художник не мав би чим малювати, музи­кант — на чому грати, а архітектор, дизайнер, скульптор не уявля­ли б, як досягнути гармонійного поєднання елементів у створюва­них ними палацах, інтер’єрах, скульптурах.

Ми не знали б, що таке якісна художня фотографія, якби не був винайдений фотоапарат, не дивилися б прекрасних кінострічок, якби колись не з’явилась перша кінокамера. Та й сучасні діячі мистецт­ва не мали б чого вдосконалювати та поглиблювати, якби не знан­ня, закладені їхніми попередниками у фундамент певного виду ми­стецтва. Ні, таке уявити неможливо, а це ж тільки поверховий ог­ляд того, на що б перетворилося наше існування без розвитку куль­тури.

Наукові відкриття та винаходи роблять людину ерудованою, роз­ширюють її світогляд, змушують по-новому подивитися не тільки на певну проблему, а й узагалі на світ. У зв’язку із цим доречно згада­ти п’єсу Бертольда Брехта «Життя Галілея», де головний герой до­сліджує і пояснює причини й особливості руху планет. Це дуже цінне для науки відкриття, однак влада засуджує Галілея насмерть. Чому? Темні неосвічені італійці починають цікавитися цією «небезпеч­ною» теорією, бунтувати проти насаджуваних церквою забобонів. Робимо висновок: знання — не «мертвий вантаж» для пам’яті, вони здатні змінити наше уявлення про світ.

Однак не слід забувати, що зловживання будь-якими винаходами може призвести до прикрих, а часом і трагічних наслідків. Ядерна енергія, зброя, сильні отрути та багато іншого є причиною числен­них нещасть людства взагалі й нашого суспільства зокрема. Неро­зумне використання цих винаходів — приклад зловживання набути­ми знаннями.

Суспільство ні в якому разі не повинне допустити ще яких-небудь аварій. Науковці повинні спрямовувати свої зусилля не тільки на винайдення небезпечних речей, а й на розробку нових дієвих способів ліквідації техногенних катастроф, на покращення екологічної ситу­ації, протистояння смертельній загрозі.

Вірю, що майбутнє людей — за освітою і наукою. Не хочеться навіть думати про те, що весь цей час ми могли б залишатися на рівні печерної людини.

Натомість мрію про те, як зроблю свій внесок у науково-техніч­ний прогрес нашого суспільства, підтримуватиму й розвиватиму ту галузь, у якій буду працювати.