Проблеми екології. Збереження природи стало актуальним у наш час — епоху інформа­ційного буму, шаленого розвитку науково-технічного прогресу, атомної ери. Жак Кусто відзначав, що раніше природа лякала людину, а тепер людина стала загрозою для природи. Розвиток цивілізації досяг значення планетарної біохімічної сили. Зараз немає жодного місця на планеті, яко­го б не торкнулась рука людини. Другою проблемою є співвідношення кисню й вуглецю. Вчені та спе­ціалісти скандинавських країн помітили зміни клімату на планеті, змен­шення льодового покриву, збільшення рівня світового океану.Ще у XV столітті діяльність людей мала локальний характер. Тепер вона охопила всю планету й набула глобальних масштабів. Якщо в 70-х ро­ках XX століття членами ООН відзначалося, що головною була проблема війни та миру, то в кінці століття гостро постало питання радіаційного забруднення. Відомо, що саме це стало однією з причин 70% захворювань населення планети. Особливо небезпечне забруднення атмосферного по­вітря у великих містах земної кулі. Однією з найважливіших проблем є збереження рівня запасів води. Відомо, що стан світового океану залежить від стану материків. Напри­клад, у Середземне море потрапляють тисячі тонн шкідливих речовин, 88% вод, що потрапляють із 120 найбільших міст, не проходять відповід­ного очищення. Ситуація практично вийшла з-під контролю. Аральське море стало справжньою зоною лиха. Напруженим є становище в районах, що постраждали від Чорнобильської трагедії. Критичний стан із забруд­ненням води в районах Уралу, Кузбасу та ряду інших. Вченими констатується факт, що 2% нафти, яка перевозиться су­дами, потрапляє в океан внаслідок аварій. Отже, все це свідчить про справжню екологічну біду. У багатьох районах не вистачає запасів питної води. Наприклад, у Нью-Йорку, Гонконзі люди користуються привезе­ною водою. Необхідно відзначити й хижацьке ставлення людини до природних ресурсів. Звичайно, вплив діяльності має як позитивний, так і негатив­ний бік. Людиною створюються нові сорти рослин, породи тварин. Але біда в тому, шо біосфера втрачає засоби самовідновлюватися. Людина більше руйнує, тим самим обмежуючи цю властивість природних ре­сурсів. Глобальні зміни кліматичних умов на планеті тісно пов’язані зі змінами інтенсивності ультрафіолетового випромінювання. За останні 16 років у північній півкулі зменшилася наявність озону в середньому на 5%. Вчені підрахували, що на кожен 1% зменшення озонового шару збіль­шується кількість захворювань раком на 7%. П’ятого березня 1989 року в Лондоні була проведена Міжнародна конференція з питань рятування озонового шару землі. У роботі цієї конференції взяли участь представни­ки більше 100 держав світу. Важливою проблемою залишається й охорона рослинного та тварин­ного світу. До Червоної книги України занесено до 382 видів тварин та близько 150 видів рослин. Постановою Верховної Ради України від 29 жовт­ня 1992 року затверджено «Положення про Червону книгу України», яка є основним державним документом з питань охорони рослинного та тва­ринного світу. Добре, що люди зрозуміли врешті-решт на початку третього ти­сячоліття, якої шкоди завдає природі необдумана діяльність, безгосподар- ське ставлення до природи. XX століття стало століттям переходу біосфери в ноосферу (сферу розуму). Сподіваємося, що людина постане перед при­родою не руйначем, а творцем. Цю істину повинен усвідомити кожний. Від цього залежить життя на нашій такій маленькій і такій беззахисній планеті Земля.