Порівняльний аналіз поем. Дві поеми, створені в різних країнах, мають багато спільних рис, хоча є й від­мінності. Що ж спільного між ними?

Право на порівняння дає передусім те, що події, описані в обох творах, нале­жали до однієї доби. Отже, розвиток і формування Київської Русі та Франції на той час мали багато спільних рис. Обидва епоси зароджуються за часів міжпле­мінних усобиць, у період формування державності та боротьби з чужоземними завойовниками. Героїчний епос, виражаючи загальнонародні інтереси, відігравав надзвичайно важливу роль у формуванні національної свідомості кожного народу.

Спільним для двох епосів є й те, що в основу поем покладено реальні історич­ні події: у «Слові…» йдеться про невдалий похід новгород-сіверського князя Ігоря на половців 1185 року, а в «Пісні…» — про невдалий похід короля франків Карла Великого у 778 році, коли той на прохання одного мусульманського володаря на­магався полонити Іспанію.

Як для воїнів-русичів, так і для франків фатальною стає друга битва. І причи­ну поразки можна вважати спільною: самовпевненість Ігоря, який намагався са­мотужки вирішити проблему з кочівниками, і гордовитість Роланда, його впевне­ність у своїй лицарський звитязі, які не дали йому покликати на допомогу військо Карла під час Ронсельванської битви.

Одразу ж слід вказати й на відмінності. Зображувані події у «Слові про похід Ігорів» є більш історично достовірними, ніж у «Пісні про Роланда». Хоча, як свід­чать дослідження літературознавців, автори поем були, ймовірно, свідками подій. У «Пісні про Роланда» самі події в свідомості франків із типової сутички франків з басками перетворилися на бій із маврами й усім мусульманським світом. Істо­рична правда про події, зображені у «Слові…», окрім деяких фантастичних епізо­дів, збережена.

Епоси виражали загальнонародні інтереси. Написані за часів феодальних чвар, вони містили в собі ідею осуду феодального індивідуалізму і свавілля, закликали до єднання. Отже, виразниками ідей творів, їх уособленням були позитивні ге­рої поеми. У «Слові…» носієм ідеї єднання був князь Святослав, у «Пісні…» ідею об’єднання християнського світу у боротьбі проти мусульман уособлює Карл Ве­ликий.

У «Слові…» і в «Пісні…» у зображенні правителів обох народів багато спіль­ного: обидва є сивоголовими старцями, що асоціюється з їхньою зрілою розсуд­ливістю, хоча в ті часи, коли відбувалися зображені в епосах події, їхній вік був далекий від старості.

Карл і Володимир у творах зображені ідеальними правителями — мудрими, розважливими. Хоча київський князь Святослав як громадський і політичний діяч був посереднім, проте у «Слові про похід Ігорів» він постає «великим, грізним», далекоглядним, мудрим державним діячем. Мудрість обох героїв підкреслюється їхнім пророчим даром: напередодні трагічних подій (похід Ігоря, його полон; роз­гром французького війська на чолі з Роландом) вони бачать сни, сповнені сим­волічних пророцтв.

Спільні риси простежуються і в зображенні князя Ігоря та Роланда. Причи­ною поразки обох героїв була їхня гордовитість, хоча обидва є патріотами країни, вправними воїнами і харизматичними ватажками. Обидва зображені в поемах до­волі неоднозначно, з усією складністю властивих їм суперечностей, автори обох епосів їм співчувають.

Спільною рисою обох творів можна назвати також значення зображення при­роди, на тлі якої відбуваються події, знамення, які їх супроводжують, художні за­соби, використані для розкриття ідеї твору. Щодо ідеї, то в цих епосах вона дещо різниться: поряд із закликом до єднання, що є спільним, і патріотичною ідеєю, у «Пісні…» йдетеся і про утвердження торжества християнства, його поширення іік запоруки могутності і слави держави франків. Чітко визначеної релігійної ідеї її «Слові …» немає.

Можна знайти ще багато спільних та відмінних рис в обох творах. Та головним і те, що корисного ми можемо взяти для себе із цих історичних пам’яток літера­тури, а саме — ідею єднання народів, адже розбрат призводить до руїни в країні.